Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pedicurepraktijk Trudy Versteegh

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch pedicure Trudy Versteegh en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Medisch pedicure Trudy Versteegh zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de laatste richtlijnen voor risicovoeten opgesteld door Provoet uitvoeren.

3. Afspraken
Het boeken van een behandeling geschieden uitsluitend op afspraak.
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch pedicure Trudy Versteegh te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch pedicure Trudy Versteegh € 30,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch pedicure Trudy Versteegh de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch pedicure Trudy Versteegh moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling
Medisch pedicure Trudy Versteegh vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar zijn op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet vóór de eerste behandeling Medisch pedicure Trudy Versteegh van alle gegevens, welke voor Medisch pedicure Trudy Versteegh relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Medisch pedicure Trudy Versteegh neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch pedicure Trudy Versteegh zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de klant kan Medisch pedicure Trudy Versteegh behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts, medisch specialist en ketenzorg indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de klant.

6. Geheimhouding
Medisch pedicure Trudy Versteegh is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch pedicure Trudy Versteegh verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Medisch pedicure Trudy Versteegh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch pedicure Trudy Versteegh is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch pedicure Trudy Versteegh is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Medisch pedicure Trudy Versteegh geeft de cliënt 1 week (5 werkdagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Medisch pedicure Trudy Versteegh heeft gebruik.

9. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch pedicure Trudy Versteegh. Medisch pedicure Trudy Versteegh moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

10. Gedrag
De klant behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.
Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch pedicure Trudy Versteegh het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch pedicure Trudy Versteegh en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst